Regulamin korzystania ze sklepu internetowego johnmasters-polska.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego johnmasters-polska jest ATM Organics Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000588496, NIP 9512401669, REGON 363081402 tel. +48 57 57 426 57 adres email:info@johnmasters-polska.pl
2. Sklep internetowy johnmasters-polska prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy johnmasters-polska prowadzony pod domeną www.johnmasters-polska.pl
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie,
Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień
Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.
2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
a) zakładania i korzystania z Konta,
b) składania zamówień,
c) zawierania umów sprzedaży,
d) postępowania reklamacyjnego.
5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.
7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
10. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel. +48 575 742 657, drogą elektroniczną na adres info@johnmasters-polska.pl lub pisemnie na adres ATM Organics Sp. z o. o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
11. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
12. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
13. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

§4. Informacje podstawowe
1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: ATM Organics Sp. z o. o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa, adres poczty elektronicznej info@johnmasters-polska.pl , numer telefonu 575 742 657.
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
a. sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
b. newsletter, wiadomość sms polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
c. opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.

§5 Założenie Konta
1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „zaloguj się/zarejestruj się” – założenie konta oznacza akceptację regulaminu dostępnego w zakładce regulamin.
2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
3. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

§ 6. Newsletter/SMS
a. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
b. Korzystanie z Newslettera nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej /numeru telefonu oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
c. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newslettera.
d. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
e. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera/SMS poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@johnmasters-polska.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ATM Organics Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

§ 7. Opinie
a. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
b. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
c. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.d. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

§ 8. Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) za pośrednictwem swojego Konta,
b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.
4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.
5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

§9. Płatności
1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy,
Idea Bank : 90 1950 0001 2006 0032 9712 0002
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU,

§10. Czas i koszt dostaw
1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest nie możliwa.
2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).
6. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
7. Zamówienia przekraczające kwotę 150 zł (wartość zamówionych produktów) wysyłane są na koszt ATM organics Sp. z o.o.
8. Do zamówień poniżej 150 zł (wartość zamówionych produktów) doliczany jest koszt dostawy w wysokości 15 zł lub 9,99 zł w usłudze InPost.

§11. Reklamacje i gwarancja
1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: ATM Organics Sp. z o. o. mieszczącym się przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawie. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

§12. Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na ATM Organics Sp. z o. o. mieszczącym się przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B w Warszawie(02-797). Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) zawartej w drodze aukcji publicznej.
5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
9. Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§13. Ochrona prywatności
1. Zarejestrowanie Konta i dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
2. Administratorem danych osobowych jest ATM Organics Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie( 02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem archiwum (np. realizacja zamówień) oraz w celach statystycznych i marketingowych przez ATM Organics Sp z o.o. z siedzibą w 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883). Brak udzielenia tej zgody przez Kupującego może uniemożliwić świadczenie przez Sklep usług, w tym usługi założenia i prowadzenia Konta oraz realizację złożonego zamówienia.
4. Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera oraz bezpłatnej wiadomości sms, zawierających m.in. informacje na temat nowych promocji. Z usługi Newslettera oraz otrzymywania wiadomości sms można zrezygnować w każdym czasie, klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.
5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizowania tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem na adres: ATM Organics Sp. z o. o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawie lub elektroniczne na adres: info@johnmasters-polska.pl.
6. Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§14. Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie www.uokik.gov.pl
2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§ 15. Postanowienia końcowe
1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 16.05.2018 r.