Polityka prywatności

§ 1. Definicje.
1. Administrator serwisu– firma ATM Organics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000588496 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 9512401669, REGON: 363081402.
2. Serwis– serwis internetowy pod adresem www.johnmasters-polska.pl
3. Polityka prywatności– dokument regulujący w szczególności zakres i sposób gromadzenia przez Serwis danych Użytkowników serwisu www.johnmasters-polska.pl w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczenia i administrowania tymi danymi, a także pozyskiwania i przechowywania danych o Użytkownikach Serwisu za pomocą Plików cookies. Niniejsza Polityka prywatności wypełnia obowiązki Administratora serwisu przewidziane w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
4. Regulamin– Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie www.johnmasters-polska.pl
5. Użytkownik Serwisu– każda osoba, która korzysta z Serwisu www.johnmasters-polska.pl
6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie se strony www.johnmasters-polska.pl
7. Urządzenie końcowe– urządzenie telekomunikacyjne, w szczególności komputer,tablet, telefon, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci internet, za pomocą których można uzyskać dostęp do Serwisu www.johnmasters-polska.pl

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia postanowienia zawarte w Regulaminie, nie zastępując ani nie modyfikując go.
2. Operator Serwisu www.johnmasters-polska.pl jest jednocześnie administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników Serwisu.
3. Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowią:
a) dane podane przez Klienta na podstawie Regulaminu przy rejestracji w Sklepie Internetowym( takie jak: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP
b) osób zapisanych na otrzymywanie newslettera oraz na wiadomości w formie SMS (takie jak: adres email, numer telefonu)
c) informacje uzyskiwane w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, w szczególności Pliki cookies.
4. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na wiadomości SMS
5. Gromadzone przez Administratora Serwisu dane są wykorzystywane wyłącznie dla celów administracyjnych, statystycznych, marketingowych, reklamowych, a także ulepszenia usług świadczonych przez Sklep Internetowy pod adresem www.johnmasters-polska.pl, na rzecz Użytkowników.
6. Wszystkie dane są gromadzone przez Administratora Serwisu bez prawa przekazania ich osobom trzecim bez zgody Użytkownika Serwisu, chyba że:
a) wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
b) jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań,
c) dane są przekazywane pracownikom bądź współpracownikom Administratora Serwisu.
7. Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
8. Administrator Serwisu zapewnia Użytkownikom Serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych. W tym celu prosimy o kontakt z Adnbistratorem Serwisu drogą elektroniczną pod sdresem email: info@johnmasters-polska.pl
9. Administrator Serwisu dochowuje należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do danych Użytkowników Serwisu osobom nieupoważnionym.

§ 3. Technologie wykorzystywane na Stronie internetowej
1. Proces rejestracji, logowania, składania zamówień oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana).
2. Administrator Serwisu prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową.Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zlecenia, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.
3. Serwis www.johnmasters-polska.pl wykorzustuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony oraz do podnoszenia jakości usług. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikacje użytkownika i nie są w nich przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
4. W ramach „cookies”, gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
6. Pliki „cookies”nie mają żadnego wpływu na zmianę ustawień przeglądarki ani ustawień żadnego innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, jak również nie wpływają na przeglądanie innych niż Serwis stron internetowych. Pliki „cookies” mogą ułatwić poruszanie się po Stronie internetowej poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika.
7. W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić odmowę na przyjmowanie „cookies”, jednak w przypadku braku zgody na przesłanie pliku „cookies” korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może być ograniczone.

§ 4. Zmiany Polityki Prywatności
Operator Serwisu może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i znajduje zastosowanie do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie podlegają zapisom polskiego Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie sprawy sporne Strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.